PRIVACY- EN COOKIESBELEID voor BELPEOPLE-websites, -webtoepassingen en -mobiele toepassingen – BC FOODS

 
In het kader van dit Privacy- en Cookiesbeleid (hierna het “Beleid”) wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan alle informatie van persoonlijke aard zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”), evenals alle toepasselijke nationale uitvoerings- of aanvullende wetgeving (gezamenlijk de “Privacywet”), d. Dat wil zeggen alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.
 
1- Verantwoordelijke
 
BC FOODS BV, uitbater van de BELPEOPLE in België, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 375, geregistreerd onder het nummer 0724808645 (hierna “BC FOODS”, “BELCHICKEN” of “BC”) is eigenaar en uitbater van de “Personeelsapplicatie” www.belchicken.com, alsook van de “Ad Hoc Sites” die tijdelijk online beschikbaar zijn voor wedstrijden en andere promotionele acties van BC (samen de “Websites”). BC bezit en beheert ook de BELPEOPLE® Manager en Personeelsapplicatie (hierna de “BELCHICKEN® App” of de “Applicatie” genoemd). 
 
Dit Beleid beschrijft de voorwaarden waaronder BC FOODS, indien nodig met uw toestemming, uw Persoonsgegevens kan verwerken in verband met uw gebruik van de Websites, web- of mobiele applicaties ontwikkeld door of namens BC (de “Applicaties”) en de bijbehorende diensten. BC FOODS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de Privacywet.
 
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, kunnen ook bijzondere of bijkomende bepalingen van toepassing zijn op Ad Hoc Sites en/of Applicaties (rekening houdend met de bijzonderheden van bepaalde Ad Hoc Sites/Applicaties), met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van Persoonsgegevens. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit Beleid en eventuele bijzondere bepalingen, hebben deze laatste voorrang.
 
Elke verwijzing in dit Privacy- en cookiebeleid naar “wij”, “ons” of “onze” wordt geacht te verwijzen naar BC.
 
2 – Belang van dit beleid
 
BC hecht veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw Persoonsgegevens.
 
Dit Beleid is van toepassing op de Websites en Applicaties en legt precies uit hoe BC uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, hoe deze kunnen worden gebruikt, met wie deze eventueel kunnen worden uitgewisseld en hoe deze worden beschermd.
 
BC respecteert uw privacy en de manier waarop u gegevens verstrekt. BC erkent de noodzaak van adequate bescherming en beheer van verzamelde Persoonsgegevens.
 
BC verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele applicatie “BELPEOPLE® Manager App”, “BELPEOPLE® Staff App” dit Beleid en de Privacywet.
 
 
Let op: Door u aan te melden bij de Websites en Applicaties of wanneer u de Websites en Applicaties bezoekt of gebruikt, aanvaardt u de Algemene Gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met de toepassing van dit Beleid. U machtigt BC om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met en voor de doeleinden zoals hierin omschreven. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en het huidige Beleid zijn beschikbaar op de Websites en Applicaties.
 
Indien u jonger bent dan 13 jaar, kan enkel een ouder of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor u draagt wettelijk toestemming geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Beleid. Als wij weten dat u jonger bent dan 13 jaar, zullen wij u om bevestiging vragen.
 
3 – Welke persoonsgegevens verzamelt BC FOODS?
 
BC verzamelt uw Persoonsgegevens in het kader van het ter beschikking stellen van de Websites, Applicaties en gerelateerde diensten. Uw Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door BC in overeenstemming met dit Beleid. De Persoonsgegevens die BC verzamelt en verwerkt omvatten de volgende informatie:
 
a. Algemeen
 
De Persoonsgegevens met betrekking tot uw algemeen gebruik van de Websites/Applicaties en gerelateerde diensten: identificatie van het apparaat dat u gebruikt om de Websites/Applicaties te gebruiken (MAC-adres), IP-adres, geselecteerde taal, gegevens met betrekking tot wanneer en hoe lang u de Websites/Applicaties gebruikt, informatie met betrekking tot uw besturingssysteem en type apparaat, zoekcriteria (zoals type product), bezochte pagina’s (de “Surfgegevens”).
 
Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de BELCHICKEN® App: gebruikersaccount ID (Facebook gebruikersnaam en wachtwoord of e-mailadres en wachtwoord); voor- en achternaam, geboortedatum; land en postcode; e-mailadres; het logboek van aanvaarding van juridische documenten; geavanceerde profielgegevens (optioneel): [geslacht, als de ouder met kinderen boven of onder de 12 en het aantal kinderen; student/beroep; voorkeur voor BELCHICKEN® restaurants]; Belchicken QR ID, coupons, zegels, kortingen.
 
De Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zoals door u verstrekt of door BC gegenereerd tijdens het registratie- of inschrijvingsproces voor een van onze wedstrijden of promoties, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail- en postadres, wachtwoord en/of promotiecode indien van toepassing, evenals of u zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief en logboek van aanvaarding van wettelijke documenten (de “Inschrijvingsgegevens”).
 
De Persoonsgegevens met betrekking tot uw inschrijving voor de BC-nieuwsbrief: e-mailadres, voor- en achternaam, logboek van aanvaarding van wettelijke documenten (de “Nieuwsbriefgegevens”).
 
De “Profielgegevens”: op basis van de Persoonsgegevens hierboven in dit artikel 3 zal BC marketingprofielen van de Gebruiker aanmaken en opslaan.
 
De “Consumentenservicegegevens”: de Persoonsgegevens die u verkiest te verstrekken wanneer u opmerkingen wilt maken of een vraag wilt stellen aan BC – via het online formulier dat hiervoor beschikbaar is op de Permanente website – na een bezoek aan of met betrekking tot een van onze BELCHICKEN® restaurants: aanhef, voor- en achternaam, e-mail- en postadres, telefoonnummer (optioneel), bezocht BELCHICKEN® restaurant, datum en tijdstip van uw bezoek, onderwerp en inhoud van uw bericht.
 
De gegevens die u verstrekt wanneer u wilt solliciteren naar een baan bij BC: voor- en achternaam, e-mail- en postadres, curriculum vitae-informatie, bericht/motivatiebrief, gewenste baan (functie en locatie), logboek van aanvaarding van wettelijke documenten (de “Aanwervingsgegevens”).
 
De verzamelde gegevens kunnen ook locatiegegevens bevatten, voor zover je de geolocatiefunctie op je smartphone hebt ingeschakeld en ons toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking. Dit laatste wordt gedefinieerd als alle gegevens die worden verwerkt in een elektronisch communicatienetwerk of door een elektronische communicatiedienst die de geografische positie van het apparaat van een eindgebruiker van een openbare elektronische communicatiedienst aangeeft. De verwerkte locatiegegevens zijn de geografische gegevens die door het GPS-systeem worden verstrekt om de exacte locatie van het apparaat van de eindgebruiker te bepalen. De locatiegegevens zullen niet worden verwerkt (i) voor een duur die langer is dan nodig is voor het hierna beschreven doel, noch (ii) voor andere dan de hierna beschreven doeleinden. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw locatiegegevens op elk moment in te trekken door de geolocatiefunctie op uw apparaat uit te schakelen. BC informeert u er echter over dat dit van invloed kan zijn op de correcte levering van de dienst(en) en/of de effectiviteit met betrekking tot bepaalde functies op basis van locatie: d.w.z. het bepalen van het dichtstbijzijnde restaurant voor uw locatie (de “Locatiegegevens”).
 
BC kan ook toegang krijgen tot identificatie- en contactinformatie uit externe databases die we aankopen en deze combineren met de informatie die BC zelf van u verzamelt om over completere informatie te beschikken.
 
Als u doorklikt naar onze Websites, Applicaties of platforms vanaf een social media platform, zoals Facebook of Instagram, kunnen wij toegang krijgen tot bepaalde profielinformatie op dat mediaplatform. Zie Sectie 9 van het Beleid voor meer informatie hierover.
 
b. Gevoelige gegevens
 
In verband met uw gebruik van de Websites/Applicaties en verbonden diensten, verzamelt of verwerkt BC geen bijzondere categorieën van Persoonsgegevens van u, tenzij u deze vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld in het curriculum vitae of de sollicitatiebrief die u vrijwillig besluit te uploaden tijdens het online rekruteringsproces of in uw berichten via het onderdeel “Contact” van de Permanente website. De speciale categorieën Persoonsgegevens worden vaak “gevoelige” Persoonsgegevens genoemd en omvatten informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven.
 
4 – Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verwerkt en op welke wettelijke grondslagen?
 
Algemeen
 
BC verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit Beleid vermelde doeleinden. De doeleinden waarvoor BC uw Persoonsgegevens verwerkt zijn: het ter beschikking stellen van de Websites/Applicaties en aanverwante diensten; het beheren van de contractuele relatie tussen u en BC, met inbegrip van uw deelname aan bepaalde wedstrijden, promotionele acties of, indien van toepassing, uw lidmaatschap van een getrouwheidsprogramma (zoals het BELCHICKEN Getrouwheidsprogramma); het controleren of uw gebruik van de Websites/Applicaties in overeenstemming is met alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden van BC en de toepasselijke wetgeving; het beantwoorden van uw verzoeken, vragen en/of klachten; en, indien van toepassing, het verwerken van en reageren op uw sollicitaties voor tewerkstelling bij een BELCHICKEN restaurant.
 
Daarnaast kan BC uw Persoonsgegevens verwerken om het gebruik en bezoek van de Websites/Applicaties en gerelateerde diensten te monitoren, gewoonten van gebruikers te analyseren, verbeteringen of nieuwe functies te ontwikkelen die de Websites/Applicaties verbeteren en marktonderzoeken uit te voeren. In de mate van het mogelijke zal BC geaggregeerde gegevens (d.w.z. gegevens die u niet kunnen identificeren noch aan u kunnen worden gekoppeld, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken in plaats van Persoonsgegevens, wanneer de doeleinden van dergelijke verwerking op deze manier kunnen worden bereikt.
 
Direct marketing en profilering
 
Indien u toestemming geeft voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor commerciële en reclamedoeleinden (direct marketing), zal BC uw Persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven totdat uw toestemming wordt ingetrokken. Met uw uitdrukkelijke toestemming, wanneer u uw e-mailadres en/of uw mobiele telefoonnummer meedeelt, kan BC u commerciële en reclameboodschappen over BELCHICKEN® producten/diensten sturen via e-mail en/of SMS, of via gepersonaliseerde “push”/weergave op bepaalde sociale netwerken of andere platformen waarmee u een account hebt. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor commerciële en reclamedoeleinden, hebt u het recht om uw toestemming in dit verband te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen in te trekken. De procedure die in een dergelijk geval moet worden gevolgd, wordt beschreven in artikel 8 van dit Beleid.
 
Uw Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden gebruikt om gebruikerspatronen en -statistieken vast te stellen en om u op basis van uw persoonlijke kenmerken (bijv. geslacht en leeftijdsgroep) in een bepaalde consumentengroep in te delen (“profilering”).
 
Door dergelijke profileringstechnieken te gebruiken, kan BC u gepersonaliseerde nieuwsberichten, promoties of aanbiedingen sturen die afgestemd zijn op uw specifieke behoeften en u op die manier toegevoegde waarde bieden. Het gebruik van deze technieken zal in geen geval juridische gevolgen voor u hebben, noch andere verstrekkende gevolgen.
 
Indien u meer informatie wenst over de profilingtechnieken die BC gebruikt en de manier waarop BC u in een bepaalde groep indeelt, of indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u ons steeds contacteren (zie contactgegevens in artikel 11).
 
In overeenstemming met de Privacywet zijn de in dit artikel 4 beschreven verwerkingsactiviteiten gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen: (i) uw toestemming; (ii) de noodzaak voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen u en BC (evenals voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen); en/of het gerechtvaardigde belang van BC, zonder afbreuk te doen aan uw rechten en vrijheden die hoger in rang zouden zijn. Dit betreft in het bijzonder de veiligheid van de door BC geleverde diensten, met inbegrip van de veiligheid van BC’s infrastructuur en systemen en de preventie van fraude in het algemeen.
 
BC behoudt zich het recht voor om, op basis van een wettelijke machtiging/verplichting of uw toestemming, uw persoonsgegevens te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit Beleid. In ieder geval zal BC u informeren over de wijzigingen in dit Beleid voordat uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt. In het geval van activiteiten die gebaseerd zijn op toestemming, zal BC u de mogelijkheid bieden om niet akkoord te gaan met de wijzigingen.
 
5 – Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 
BC heeft de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om de Persoonsgegevens, verkregen door het gebruik van de Websites/Applicaties en gerelateerde diensten, te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen verlies en tegen illegale of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of toegang. BC neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te handhaven en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. BC zal uw Persoonsgegevens niet openbaar maken zonder uw voorafgaande toestemming.
 
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 worden uw Persoonsgegevens bij voorkeur opgeslagen op servers binnen de Europese Unie en gehost via een cloud platform. Deze servers en dit cloud-platform zijn adequaat beveiligd tegen verlies, beschadiging of andere inbreuken op de gegevens.
 
6 – Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
 
In het kader van (i) de levering van de Websites/Applicaties en de levering van gerelateerde diensten, en (ii) uw gebruik ervan, kan BC gebruik maken van diensten van leveranciers en onderaannemers aan wie bepaalde Persoonsgegevens van u kunnen worden meegedeeld – in het kader van de diensten die zij leveren aan BC – en ten aanzien van wie BC passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet. BC gebruikt, op niet-exhaustieve basis, dergelijke leveranciers en onderaannemers voor de hosting en het onderhoud van de Websites/Applicaties, de opslag van databases, het beheer van de onderliggende platformen voor het verzamelen en verwerken van sollicitaties, het beheer van tevredenheidsonderzoeken, wedstrijden en promotionele activiteiten, en voor marketingcampagnes en logistieke diensten.
 
Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan franchisenemers van BC die de BELCHICKEN® restaurants uitbaten die verband houden met uw sollicitaties. Hetzelfde geldt voor Consumentenservicegegevens.
 
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verspreid onder gelieerde ondernemingen van BC en onder BELCHICKEN® franchisenemers van BC. Bij elke verspreiding zal BC ervoor zorgen dat de contractuele waarborgen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen, aanwezig zijn.
 
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
 
In het algemeen zal BC uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van de overdracht van gegevens die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of vermeld in dit artikel 6 of elders in dit Beleid.
 
U stemt ook in met de overdracht van uw Persoonsgegevens in geval van verkoop of overdracht door BC van alle of een deel van haar activiteiten of activa aan een derde partij.
 
Voor zover de overdracht van uw Persoonsgegevens betrekking heeft op landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat zij een passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, voor de in dit Beleid gespecificeerde doeleinden, zal BC ervoor zorgen dat maatregelen worden genomen in overeenstemming met de Privacywet, indien van toepassing, door het ondertekenen van de standaard contractuele clausules die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie.
 
7 – Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
 
Uw Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt in overeenstemming met dit Beleid, worden niet langer bewaard dan nodig is om de in Artikel 4 hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, worden uw Surfgegevens, Persoonsgegevens, Abonnementsgegevens, Nieuwsbriefgegevens en Profielgegevens bewaard zolang u gebruik maakt van de diensten van BC in verband waarmee de verwerking van dergelijke Persoonsgegevens plaatsvindt. Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen langer bewaren indien BC een specifiek gerechtvaardigd belang heeft om uw Persoonsgegevens van deze aard te bewaren (bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is om de belangen van BC te verdedigen in een rechtszaak, voor zover de gegevens noodzakelijk zouden zijn om een vermeende inbreuk op rechten van derden op te helderen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting).
 
Meer specifiek en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande,
 
BC zal uw Surfgegevens, Persoonsgegevens, Inschrijvingsgegevens en/of Profielgegevens bewaren zolang u de relevante gebruikersaccount (of registratie) niet verwijdert of in ieder geval niet langer dan twaalf (12) maanden na uw laatste activiteit;
 
Uw Betaalgegevens worden door MOLLIE bewaard gedurende vijf (5) jaar na elke transactie, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. BC bewaart uw betalingsgegevens niet;
 
Uw Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u geen bezwaar maakt tegen de verwerking ervan door BC (zie de te volgen procedure in artikel 8 van dit Beleid);
 
Uw wervingsgegevens worden bewaard voor een periode van twee (2) jaar vanaf de beslissing van BC om u al dan niet in dienst te nemen. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, zullen uw Recruitment Data worden gehecht aan uw arbeidsovereenkomst en dus worden bewaard in overeenstemming met de bepalingen van die arbeidsovereenkomst en het BC Werknemersreglement, mocht BC u in dienst nemen.
 
BC zal regelmatig controles uitvoeren om te bepalen welke Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, en zal indien nodig dergelijke Persoonsgegevens verwijderen of anderszins anonimiseren.
 
8 – Uw rechten als betrokkene en hoe deze uit te oefenen
 
Als “betrokkene” zoals gedefinieerd in de Privacywet, hebt u de volgende rechten:
 
Recht op informatie en toegang tot uw Persoonsgegevens
 
U kunt uw Persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door BC, te allen tijde raadplegen. U kunt ons altijd meer informatie vragen over BC’s verwerkingsactiviteiten en over de Persoonsgegevens die BC over u bijhoudt, zoals uiteengezet in artikel 11.
 
Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens
 
U kunt verzoeken om rectificatie van uw Persoonsgegevens (met uitzondering van uw geboortedatum indien van toepassing), indien uw Persoonsgegevens onjuist zijn.
 
Recht op het wissen van uw Persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”)
 
U kunt verzoeken om het wissen van uw Persoonsgegevens (of in sommige gevallen kunt u deze zelf wissen) als de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel of de doelen in kwestie, evenals in de andere gevallen die zijn gespecificeerd in de Privacywet.
 
Recht om uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden kosteloos in te trekken
 
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing en profilering voor marketingdoeleinden te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken.
 
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 
In sommige gevallen hebt u het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm. Je hebt ook het recht om te verzoeken dat je Persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking
 
is gebaseerd op toestemming of noodzaak van verwerking voor de uitvoering van een contract; en
 
wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen.
 
In het algemeen hebt u het recht om uw toestemming voor de daarop gebaseerde verwerking (indien van toepassing) te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.
 
Als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de Privacywet, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de Lidstaat van de Europese Unie waar u uw gewone verblijfplaats of uw werkplaats hebt, of de plaats waar de inbreuk plaatsvond. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). In Frankrijk is deze toezichthoudende autoriteit de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid of CNIL (www.cnil.fr). In Duitsland daarentegen is er niet één centrale gegevensbeschermingsautoriteit, maar een aantal verschillende autoriteiten voor elk van de 16 Duitse deelstaten die ervoor moeten zorgen dat de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. Bovendien is de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit – ‘BfDI’) de gegevensbeschermingsautoriteit voor aanbieders van telecommunicatiediensten en vertegenwoordigt hij Duitsland in het Europees Comité voor gegevensbescherming. Meer informatie over de verschillende Duitse autoriteiten vindt u op https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html.
 
Om uw rechten uit te oefenen, is het voldoende om een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen naar BC op het e-mailadres privacy@belchicken.com, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument, evenals een document waaruit blijkt dat de Persoonsgegevens betrekking hebben op u als Gebruiker.
 
9 – Cookies en plug-ins voor sociale media
 
Algemeen: definitie en categorieën van cookies
Om u een aantrekkelijk en aangenaam bezoek aan de Websites/Applicaties te bezorgen, stellen wij alles in het werk om uw ervaring zo individueel mogelijk te maken en om de Websites voortdurend te verbeteren.
 
Om dit te doen, gebruikt BC cookies op de Websites/Applicaties. Een cookie is een klein elektronisch tekstbestand dat door een specifieke server via de browser van de gebruiker wordt opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Cookies bevatten gegevens over de gebruiker en/of zijn apparaat. Als onderdeel van het gebruik van de Websites/toepassingen kunnen cookies op uw apparaat worden geplaatst om anonieme gegevens en Persoonsgegevens over u te verzamelen, zoals geïdentificeerd in dit Beleid.
 
Cookies bevatten doorgaans een unieke code (“naam van de server die de cookie heeft geplaatst + vervaldatum + een unieke cijfercode”) die ons in staat stelt uw browser te herkennen wanneer u de Websites of Applicaties bezoekt (“sessiecookies”) of bij herhaalde bezoeken (“permanente cookies”). Een permanente cookie blijft op uw server staan, hoewel u deze op elk moment kunt verwijderen of uitschakelen, zoals hieronder wordt uitgelegd.
 
Meer specifiek zijn er verschillende categorieën cookies:
 
Noodzakelijke cookies / technische cookies
 
Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van websites en applicaties en die u in staat stellen bepaalde onderdelen ervan te gebruiken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende onderdelen van websites en applicaties, gegevens invullen, enzovoort. Als u deze cookies uitschakelt, zullen bepaalde onderdelen van de websites en applicaties niet of niet optimaal werken.
 
Analytische cookies / statistische cookies
 
Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de websites die ze bezoeken gebruiken. Deze cookies helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites en applicaties en waarom bepaalde foutmeldingen verschijnen. Ze maken het mogelijk om nieuwe functies te testen. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.
 
Functionele cookies / voorkeurscookies
 
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van websites en applicaties vergemakkelijken, ze aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je taalvoorkeur onthouden.
 
Tracking / marketing cookies
 
Deze cookies zijn gericht op het verzamelen van statistieken over bezoekers en het versturen van gepersonaliseerde commerciële berichten, advertenties en promoties.
 
b. Acceptatie van cookies
 
Bij uw eerste bezoek aan de Website(s) (of Applicatie(s)) verschijnt informatie over privacy en toestemming voor het gebruik van cookies in een venster (cookie pop-up) op de homepage. Onder voorbehoud van artikel 9.c kunt u vervolgens de installatie van cookies per cookiecategorie accepteren of weigeren. Indien van toepassing wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies door BC bewaard in uw browser. Op deze manier hoeft de informatie uit de cookie pop-up niet te worden gereproduceerd op elke pagina van de Websites/Applicaties of bij een volgende verbinding. In het geval dat uw toestemming niet langer wordt geregistreerd in uw browser (bijvoorbeeld in het geval van het verwijderen van uw cookies), zal de cookie pop-up opnieuw verschijnen tijdens uw volgende bezoek aan de Website/Applicatie.
 
c. Gebruik van cookies door BC
 
BC installeert en gebruikt bepaalde cookies op uw apparaat die technisch noodzakelijk zijn en waarvoor uw voorafgaande toestemming niet vereist is. Andere cookies – zoals cookies om de navigatie-ervaring te verbeteren door bepaalde gegevens op te slaan (dit voorkomt dat u deze gegevens telkens opnieuw moet invoeren wanneer u verbinding maakt) en door de inhoud van de Websites/Applicaties aan te passen aan uw voorkeuren – kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw individuele toestemming. U kunt op elk moment cookies verwijderen of blokkeren in de instellingen van uw browser. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Websites/Applicaties waarvoor het gebruik van dergelijke cookies vereist is, niet langer beschikbaar zijn.
 
Bovendien kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zodat u op de hoogte wordt gebracht telkens wanneer een cookie naar uw computer of apparaat wordt gestuurd, zodat u kunt kiezen of u de installatie van die cookie al dan niet aanvaardt.
 
BC maakt gebruik van sessiecookies, die worden verwijderd zodra u het browservenster sluit of uw apparaat uitschakelt. BC maakt ook gebruik van permanente cookies die worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat tenzij ze worden verwijderd zoals hierboven uitgelegd. Voor meer informatie over cookies verwijst BC u naar de website www.allaboutcookies.org.
 
BC maakt gebruik van analytische cookies om algemene informatie te verzamelen over hoe gebruikers de Websites/Applicaties gebruiken (bijvoorbeeld: welke pagina’s zij het meest bezoeken). Alle informatie die via deze cookies wordt verzameld, is uitsluitend bedoeld om de functionaliteit van de Websites/Applicaties te begrijpen en te verbeteren. BC maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De informatie met betrekking tot uw gebruik van de Websites/Applicaties die door Google Analytics wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De code ” gat_anonymiseIp(); ” is echter door Google Analytics op de Websites/Applicaties toegevoegd om de anonieme registratie van IP-adressen te verzekeren, bekend als ” IP-masking “. De anonimisering van het IP-adres door Google op de Websites/Applicaties kort uw IP-adres in op het grondgebied van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar de server van Google in de Verenigde Staten. Het wordt daar ingekort. Google zal deze informatie namens BC gebruiken om uw gebruik van de Websites/Applicaties te analyseren, om rapporten over de activiteit van de Websites/Applicaties samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot de Websites/Applicaties en het internetgebruik aan BC te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de overdracht van de door de cookie gegenereerde en opgeslagen gegevens over uw gebruik van de Websites/Applicaties (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking ervan door Google voorkomen door de module die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Bijkomende informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics is beschikbaar op de adressen https://www.google.com/analytics/terms/ en https://www.google.com/policies/privacy/partners/. BC gebruikt ook bepaalde cookies van derden, zoals DoubleClick van Google, om reclameboodschappen weer te geven op andere websites die u bezoekt na een bezoek aan de Websites/Applicaties (“remarketing”).
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die eigendom zijn van BC en de cookies van derden die door BC worden gebruikt op de volgende website: www.belchicken.com
 
Opslag
 
 
 
Naam
 
 
 
Aanbieder
 
 
 
Categorie – Type
 
 
 
Doel
 
 
 
Geldigheidsduur
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
_ga
 
 
 
belchicken.nl
 
 
 
Statistieken – HTTP
 
 
 
Gebruikt een unieke identifier om statistieken te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken.
 
 
 
2 jaar
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
_gat
 
 
 
belchicken.nl
 
 
 
Statistisch – HTTP
 
 
 
Gebruikt door Google Analytics om zoekverkeer te beheren.
 
 
 
Sessie
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
_gid
 
 
 
belchicken.com
 
 
 
Statistieken – HTTP
 
 
 
Gebruikt een unieke identifier om statistieken te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken.
 
 
 
Sessie
 
 
 
 
Cookies
 
 
 
AlertCookie accepteren
 
 
 
belchicken.nl
 
 
 
Functionele cookies / voorkeurscookies – http
 
 
 
Slaat de keuze van de gebruiker met betrekking tot de installatie van cookies op in de cookieband.
 
 
 
12 maanden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
verzamelen
 
 
 
google-analyse.nl
 
 
 
Volgen – Pixel
 
 
 
Wordt gebruikt om gegevens over apparaten en bezoekersgedrag naar Google Analytics te sturen. Het volgt de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.
 
 
 
Sessie
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
r/verzamelen
 
 
 
doubleclick.net (Google)
 
 
 
Volgen – Pixel
 
 
 
Wordt gebruikt om gegevens over apparaten en bezoekersgedrag naar Google Analytics te sturen. Het volgt de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.
 
 
 
Sessie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
Fr
 
 
 
facebook.nl
 
 
 
Volgen – HTTP
 
 
 
Gebruikt door Facebook om een reeks advertenties voor producten, zoals realtime veilingen, van externe adverteerders weer te geven.
 
 
 
3 maanden
 
 
 
 
Cookie
 
 
 
Tr
 
 
 
facebook.nl
 
 
 
Volgen – Pixel
 
 
 
Geïnstalleerd door Facebook om gepersonaliseerde doelgroepen te maken op basis van activiteit op onze Website en conversieactiviteit van advertenties te meten (welke advertenties leiden tot resultaten zoals aankopen).
 
 
 
Sessie
 
Plug-ins voor sociale media
 
BC gebruikt sociale plug-ins voor sociale netwerken. BC gebruikt ook cookies van het type “Pixel” van Facebook zoals beschreven in de tabellen in artikel 9.c hierboven.
 
Sociale plug-ins stellen u in staat om onze accounts op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en Instagram te “volgen” vanaf onze Websites/Applicaties. Social media plug-ins stellen ons in staat om u te herkennen op basis van uw profiel op de relevante sociale netwerken en gepersonaliseerde advertenties voor onze producten weer te geven op die sociale netwerken.
 
Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van uw sociale netwerken. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw sociale netwerken, gelieve u uit te schrijven van deze netwerken alvorens onze Websites of Applicaties te gebruiken (en cookies van sociale netwerken te weigeren/verwijderen).
 
BC heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die het sociale netwerk kan verzamelen. Alleen de website van het sociale netwerk bepaalt welke gegevens worden verzameld via de sociale plug-ins, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via de sociale plug-ins van de sociale netwerken, verwijst BC u naar het privacybeleid van het respectieve sociale netwerk.
 
Twitter: https://twitter.com/en/privacy.
 
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.
 
10 – Links naar websites van derden
 
De Websites/Applicaties kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze hyperlinks of verwijzingen gebruikt, verlaat u de Websites/Applicaties. Dit Privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op deze websites van derden. BC raadt u daarom aan het privacybeleid te raadplegen dat van toepassing is op deze andere websites. BC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden en raadt u ten stelligste aan het privacybeleid van elke website te raadplegen alvorens enige Persoonlijke Informatie over uzelf te verstrekken.
 
11 – Contact
 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit Beleid, of de verwerking van uw Persoonsgegevens door BC, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@belchicken.com.
 
12 – Wijziging van dit Beleid
 
Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. U verbindt zich ertoe het Beleid dat gepubliceerd en toegankelijk is op de Websites/toepassingen regelmatig te raadplegen. Bij het wijzigen van het Beleid zal BC uw legitieme belangen in overweging nemen. U ontvangt een kennisgeving wanneer het Beleid wordt bijgewerkt. Door actief gebruik te maken van de Websites/Applicaties na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, erkent u dat u de updates van het Beleid hebt gelezen. Als u het Beleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) niet aanvaardt, dient u alle gebruik van de Websites en Applicaties te staken.
 
Laatste bijwerking: 202 april of