ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN voor BELCHICKEN-websites, -webtoepassingen en -mobieltoepassingen – BC FOODS

1 – Toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen BC Foods, de naar behoren gemachtigde operator van het merk BELCHICKEN®, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 510/11, 1930 Zaventem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0724.808.645 (hierna “BC Foods”, “BELCHICKEN” of “BC”) en u (de “Gebruiker”), in verband met uw gebruik van:

de permanente website www.belchicken.com, evenals alle ad hoc websites die tijdelijk online worden gezet, voor wedstrijden en andere promotionele acties van BC (de “Website(s)”); en
elke webapplicatie of mobiele applicatie ontwikkeld door of namens BC en door BC gratis of tegen betaling beschikbaar gesteld aan de Gebruiker (de “Applicatie(s)”).

 

Iedere verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden naar “wij”, “ons” of “onze” dient te worden opgevat als een verwijzing naar BC Foods.

Door gebruik te maken van de Websites en Applicaties en de gerelateerde diensten die BC aanbiedt, gaat de Gebruiker akkoord met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en het BC Privacy- en Cookiesbeleid. Evenzo doet de Gebruiker volledig afstand van de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het BC Privacy- en Cookiesbeleid, mag de Gebruiker de Websites en de Applicaties niet gebruiken. Daarom nodigen wij alle Gebruikers uit om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (evenals het Privacy- en Cookiesbeleid) aandachtig te lezen alvorens de Websites en/of Applicaties te gebruiken.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, is het mogelijk dat – gezien de specificiteit van bepaalde Websites en Applicaties – deze laatste eveneens onderworpen zijn aan bijzondere of bijkomende bepalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Bijzondere Gebruiksvoorwaarden”). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, hebben de bepalingen van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.

2 – Gebruik van de BC Websites en Toepassingen

2.1. De Gebruiker zal de Websites en Applicaties gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het gebruik van de Websites en Applicaties door de Gebruiker is dat van een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en voor persoonlijk gebruik. De Gebruiker mag de Websites en Applicaties niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, mag de Gebruiker de Websites en Applicaties enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd door BC in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing. Dergelijke doeleinden kunnen, zonder beperking, het deelnemen aan een virtual reality game, het sparen van punten, het deelnemen aan wedstrijden, het verkrijgen van gepersonaliseerde elektronische coupons (e-coupons) omvatten.

2.2. In het algemeen kan de Gebruiker de Websites en Applicaties bezoeken en gebruiken zonder enige registratieprocedure. BC behoudt zich echter het recht voor om voor het gebruik van bepaalde Websites of Applicaties een voorafgaande registratie van de Gebruiker te vereisen, door het aanmaken van een account. In een dergelijk geval dient de Gebruiker correcte, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken. De Gebruiker is verder verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn accountgegevens (zoals gebruikers-ID en wachtwoord). De Gebruiker mag nooit, zonder voorafgaande toestemming van BC, het account van een andere Gebruiker gebruiken of een derde partij zijn/haar account laten gebruiken. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor activiteiten die plaatsvinden op zijn account. De Gebruiker moet BC onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij zich bewust wordt van, of vermoedt dat, illegaal gebruik wordt gemaakt van zijn/haar account.

2.3. In het algemeen is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij aan BC en/of via de Websites en Applicaties verstrekt. De Gebruiker stemt ermee in BC te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, schade, uitgaven, vorderingen of kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten), voortvloeiend uit nalatigheid of opzettelijke schending door de Gebruiker van de verplichtingen beschreven in deze clausule 2.

2.4. Het is de Gebruiker verboden om software of enig ander middel (met inbegrip van niet-technische middelen) te gebruiken om de Websites en Applicaties (of een deel ervan) of hun inhoud te controleren of te kopiëren, om hun werking te verstoren, te onderbreken of te verhinderen (bijvoorbeeld door middel van een computervirus), en om de integriteit van gegevens, systemen of programma’s te belemmeren, te beschadigen of te vernietigen. Het is eveneens verboden om de Websites en Applicaties opzettelijk te overbelasten met als doel hun doeltreffendheid of functionaliteit te verstoren. Het is eveneens verboden om de Websites en Applicaties te gebruiken om enige vorm van communicatie mogelijk te maken van ongepaste, obscene, onfatsoenlijke, lasterlijke, bedreigende, beledigende, ongewenste of ongevraagde aard of die ergernis, verdriet of onnodige angst veroorzaakt, of die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of enige toepasselijke wetgeving betreffende rassenhaat.

2.5. Elk gebruik van de Websites en Applicaties dat onwettig is en/of strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden kan worden vervolgd, inclusief door middel van gerechtelijke procedures, voor zover BC dit gepast acht. Een inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal automatisch leiden tot het verlies van het recht om de Websites en Applicaties te gebruiken, zonder enige vergoeding voor de Gebruiker.

2.6. BC behoudt zich het recht voor om de Websites en/of Applicaties (geheel of gedeeltelijk) aan te passen of (tijdelijk) onbeschikbaar te maken, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

3 – Garanties en functionaliteiten

3.1. BC spant zich naar best vermogen in om de Websites en de Applicaties van een optimaal functionaliteitsniveau te voorzien, te onderhouden en te updaten. Behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, en behalve in geval van grove nalatigheid of opzet vanwege BC, geeft BC geen expliciete, impliciete of andere garanties met betrekking tot de Websites en Applicaties, of hun staat, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of bruikbaarheid.

Hoewel BC zich inspant om accurate informatie te verstrekken met betrekking tot de Websites en Applicaties, aanvaardt BC geen verantwoordelijkheid, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van BC, voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud op de Websites en Applicaties, alsmede voor onderbrekingen in het netwerk (kabel, internet of enig ander relevant netwerk), hardware of software, ongeacht de aard daarvan, enig ander probleem gerelateerd aan de werking van het netwerk, hardware of software, en fouten in de invoer of verwerking van bepaalde gegevens. De Websites en Applicaties worden aangeboden “ALS DUSDANIG” en het gebruik ervan door de Gebruiker is op eigen risico van de Gebruiker. BC geeft ook geen garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Websites en Applicaties of de gegevens die via deze worden verkregen. BC garandeert niet dat de Websites en Applicaties zonder onderbreking of fouten zullen functioneren. In het bijzonder kunnen de Websites en Applicaties tijdelijk onderbroken worden voor onderhoud, updates of technische verbeteringen.

BC geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gedrag van andere gebruikers van de Websites en Applicaties. In voorkomend geval stemt de Gebruiker ermee in om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen in alle communicatie en interacties met andere gebruikers van de Websites en Applicaties en met andere personen met wie de Gebruiker communiceert of interageert als gevolg van het gebruik van de Websites en Applicaties, in het bijzonder indien de Gebruiker beslist om iemand fysiek te ontmoeten.

3.2 Met betrekking tot eventuele technische vereisten voor het gebruik van een bepaalde Website of Applicatie, verwijzen wij naar de toepasselijke Bijzondere Gebruiksvoorwaarden.

4 – Verantwoordelijkheid van BC

4.1. Voor zover BC de Websites en de Applicaties gratis ter beschikking stelt, (i) is elke aansprakelijkheid van BC voor nalatigheid of inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitgesloten en (ii) ZONDER BEPALING VAN ENIGE BEPALING TOT DE CONTRACTUELE VOORWAARDEN IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG IN GEEN GEVAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN BC TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER – WAARBIJ CONTRACTUELE, BUITENCONTRACTUEEL OF ANDERSZINS – MET INBEGRIP VAN ALLE DIRECTE SCHADE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN GEMAAKT DOOR BC IN DE UITVOERING VAN HAAR VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN, IN VERBAND MET DE LEVERING EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN TOEPASSINGEN, ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, EEN BEDRAG GELIJK AAN 1 EUR (ÉÉN EURO) OVERSCHRIJDEN.

4.2. Voor zover het gebruik van bepaalde Websites en/of Applicaties niet gratis is, en ZONDER BEPALING VAN ENIGE BEPALING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN BC TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER – HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN UITWINNING OF ANDERSZINS – ENIGE DIRECTE SCHADEVERGOEDING EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN OMVATTEN DIE BC HEEFT OPGELOPEN BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN, IN VERBAND MET DE LEVERING EN HET GEBRUIK VAN GENOEMDE WEBSITES EN/OF APPLICATIES, ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN EEN BEDRAG GELIJK AAN DE TOTALE BEDRAGEN DIE DE GEBRUIKER IN VERBAND DAARMEE AAN BC HEEFT BETAALD IN DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET PLAATSVINDEN VAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT AANSPRAKELIJKHEID.

4.3. Artikel 4.1 en 4.2 zijn van toepassing ongeacht de rechtsgrond van alle vorderingen van de Gebruiker, in het bijzonder vorderingen betreffende de schending van eigendomsrechten van derden, contractuele of buitencontractuele gebreken. Bovendien zijn vorderingen van de Gebruiker met betrekking tot gebreken uitgesloten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4.4. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS BC IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS VOORBEELD IN VERBAND MET DE LEVERING VAN DE WEBSITES EN APPLICATIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN ZAKEN, ZELFS INDIEN BC OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE GEBRUIKER ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VORMEN VAN DE CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN BC EN DE GEBRUIKER.

4.5. BC is niet verantwoordelijk voor (i) het handelen, nalaten of de onachtzaamheid van derden (zoals andere gebruikers), op of in verband met de Websites en de Applicaties, (ii) de producten of diensten van derden waarnaar de Websites en/of de Applicaties kunnen verwijzen of die op enige wijze verband houden met de Websites en/of de Applicaties. De Gebruiker kan BC op de hoogte brengen van aanstootgevend gedrag van andere gebruikers, zakenpartners of andere derden op de Websites en/of Applicaties. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande in dit artikel 4.5, behoudt BC zich het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en die stappen te ondernemen die BC naar eigen goeddunken nodig acht.

4.6. Voor alle duidelijkheid, BC is niet aansprakelijk (i) voor gebreken/vertragingen in de levering van de Websites en Applicaties veroorzaakt door Overmacht en (ii) dat dergelijke gebreken/vertragingen niet konden worden vermeden of overwonnen door een redelijke en voorzichtige houding van BC. BC verbindt zich tot een middelenverbintenis bij het ter beschikking stellen van de Websites en Applicaties en niet tot een resultaatsverbintenis. “Overmacht” betekent natuurrampen, opstanden, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, handelingen of nalatigheden van autoriteiten, economische of sociale conflicten, brand, telecommunicatiestoringen, software bugs van derden, evenals elke oorzaak of omstandigheid buiten de redelijke controle van BC.

4.7. Niets in deze bepaling 4 (i) beperkt of sluit BC’s aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of (ii) sluit BC’s aansprakelijkheid uit voor fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

5 – Links naar/van websites van derden

5.1. Voor het gemak van de Gebruiker kunnen de Websites en de Applicaties links bevatten naar websites van derden. Indien de Gebruiker besluit gebruik te maken van deze links, verlaat de Gebruiker de Website en/of de Applicatie. BC heeft geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud, werking of privacybeleid.

5.2. Websites van derden kunnen ook een link bevatten naar de Websites van BC. Dit betekent niet dat BC (de inhoud van) deze sites van derden beheert of daarover controle heeft. BC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het functioneren en/of het privacybeleid van dergelijke sites van derden. Het is in ieder geval verboden om deep links naar de Applicaties te plaatsen op pagina’s van websites van derden.

6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Met betrekking tot de Applicaties verleent BC in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker een persoonlijke, kosteloze licentie (tenzij anders bepaald in de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing), die niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar is, herroepbaar en zonder de mogelijkheid tot het verlenen van sublicenties, om de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (en de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing). BC verleent de Gebruiker tevens het recht om alle updates en ondersteuning te ontvangen die BC kan verstrekken aan alle gebruikers van de Applicatie in het algemeen.

6.2. De Websites en Applicaties en hun respectievelijke inhoud – met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, commentaren, software, grafieken, illustraties, afbeeldingen, foto’s, logo’s, iconen, merknamen en producten van BC en haar verbonden ondernemingen – zijn de exclusieve eigendom van BC en haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten – met inbegrip van auteursrechten, databankrechten, compilaties, modellen, octrooien, geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken – over de hele wereld. Zij mogen niet worden gekopieerd, gebruikt, gereproduceerd, gedistribueerd, aangepast of vertaald, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BC. Behoudens de bepalingen van artikel 6.1, creëren deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geen octrooi, auteursrecht, handelsmerk of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de Gebruiker.

7 – Bescherming van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van de Websites en Applicaties kan BC persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met BC’s Privacy- en Cookiesbeleid.

Het Privacy- en Cookiesbeleid legt uit hoe BC bepaalde persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt bij het gebruik van de Websites en de Applicaties. Door de Websites en/of de Applicaties te bezoeken en te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij het BC Privacy- en Cookiesbeleid heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

8 – Contact

Voor elke vraag met betrekking tot de Websites, Applicaties of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of in geval de Gebruiker problemen ondervindt bij het gebruik van de Websites en/of Applicaties, kan hij/zij contact opnemen met BC via e-mail op us@belchicken.com.

9 – Diverse bepalingen

9.1. BC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, op elk moment te wijzigen. De Gebruiker verbindt zich ertoe regelmatig de Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen die gepubliceerd en toegankelijk zijn op de permanente website van BC, beschikbaar op www.belchicken.com. Bij het wijzigen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, zal BC rekening houden met de legitieme belangen van de Gebruiker. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden via (naar keuze van BC) (i) een pop-up of banner melding bij het eerste bezoek aan of verbinding met de Website of Applicatie na een dergelijke wijziging, of (ii) per e-mail (indien beschikbaar voor BC in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid). Door actief gebruik te blijven maken van de Websites en/of de Applicaties na de bovenvermelde kennisgeving, wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

9.2. Elke kennisgeving die krachtens deze Gebruiksvoorwaarden moet worden gedaan, dient schriftelijk te geschieden, waarbij e-mail voldoende is. De Gebruiker dient kennisgevingen per e-mail te sturen naar us@belchicken.com of per post naar BC Foods – Leuvensesteenweg 375, 1930 Zaventem. BC zal elke kennisgeving sturen naar het e-mailadres of het mobiele telefoonnummer dat de Gebruiker aan BC heeft verstrekt, indien van toepassing.

9.3. Het is de gebruiker niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, over te dragen, te belasten of in licentie te geven aan derden.

9.4. De Gebruiker bevestigt dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de eventuele Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Gebruiker en BC vormen, en dat deze in de plaats komen van alle eerdere overeenkomsten, afspraken en regelingen tussen de Gebruiker en BC met betrekking tot hetzelfde onderwerp. De Gebruiker bevestigt dat (i) hij/zij niet heeft vertrouwd op verklaringen, vertegenwoordigingen of overeenkomsten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, en/of het Privacy- en cookiebeleid ; en (ii) dat hij/zij geen recht heeft op enige schadeloosstelling met betrekking tot enige verklaring, vertegenwoordiging of overeenkomst die niet uitdrukkelijk is opgenomen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, en/of het Privacy- en cookiebeleid.

9.5. In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of bevoegde autoriteit in een rechtsgebied, wordt een dergelijke bepaling geacht geen deel uit te maken van deze Gebruiksvoorwaarden. Dit heeft geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling in andere rechtsgebieden.

10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en cookiebeleid worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, het Privacy- en Cookiesbeleid, de Websites, de Applicaties en/of de latere verrichtingen die eruit kunnen voortvloeien, evenals elk ander geschil met betrekking tot of in verband met het voorgaande, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel, onverminderd artikel VI.83, 23° van het Wetboek Economisch Recht.

Laatste bijwerking: april 2022